Stipendier

Klassisk musik
Musikhögskolan i Malmö och Familjen John Anderssons i Anderslöv stiftelse har glädjen att utlysa stipendier till studerande med klassisk inriktning inom områdena sång, violin/viola, piano och cello.
Inom området sång kan även de som har folklig inriktning komma ifråga.

Högskola och gymnasium
Stipendierna är indelade i två grupper – en för studerande på högskolenivå och en för studerande på gymnasienivå.

Stipendiernas inriktning
Stiftelsen skall tillgodose och främja vidareutbildningen av musikalisk ungdom inom instrumentgrupperna sång, violin/viola, piano och cello. Stipendierna riktar sig till studerande med klassisk inriktning.

För studerande på högskolenivå


Inom denna grupp utdelas fyra stipendier (sång, violin/viola, piano och cello) om vardera 90.000 kr till studerande vid musikhögskola eller motsvarande. Sökande skall vara svensk medborgare. Behörig att söka är också svensk medborgare som bedriver högre studier i ett annat land.

Provspelning för stipendierna sker inför jury vid Musikhögskolan i Malmö. Vid provet skall du vara beredd att framföra minst två verk/delar av verk av olika karaktär. 10 minuter står till ditt förfogande. Ackompanjatör finns att tillgå.
Aktuellt datum för provspelning hittar du på Malmö Musikhögskolans hemsida: https://www.mhm.lu.se/samverkan/stipendier


För studerande på gymnasienivå


Inom denna grupp utdelas åtta stipendier (två inom vardera sång, violin/viola, piano och cello) om vardera 22.500 kr till studerande i sista årskursen i gymnasieskolan. Den sökande skall vara mantalsskriven i Skåne.

Provspelning för stipendierna sker inför jury i samband med uppspelning för Musikaliska Akademiens ungdomsstipendier. Vid provet skall du vara beredd att framföra verk eller del av verk. Maximalt sex minuter står till ditt förfogande. Ackompanjatör finns att tillgå.

Beslut om stipendier
Stiftelsen beslutar om vilka ansökningar som skall bifallas efter genomförda prov och jurygruppernas rekommendationer.

Bedömningen utgår ifrån följande principer:
• att spelprovet ligger till grund för rangordning av de sökande
• att även vikt fästs vid de ändamål och motiv som redovisas i ansökan

Utdelning
Utdelningen äger rum i Anderslövs kyrka den 3 juni varje år. Stipendiaterna skall vara beredda att utan ersättning framföra ett soloverk i samband med utdelningsceremonin.

Utbetalning av stipendier
Stiftelsen ansvarar för utbetalning av samtliga stipendier. Erhållna stipendier rekvireras från stiftelsen efter den 3 juni.

Frågor?
Har du frågor om stipendierna kontaktar Du Lena Arstam vid Musikhögskolan i Malmö, tel: 040-325462.
E-post: lena.arstam@mhm.lu.se.

Ansökan
Ladda hem ansökningsblankett för studerande på högskolenivå respektive gymnasienivå. https://www.mhm.lu.se/samverkan/stipendier

Ansökan skall vara inlämnad till Lena Arstam (registrator) senast den 1 mars 2021.
Märk kuvertet med "John Anderssons i Anderslöv stiftelse".

Till ansökan för högskolenivå bifogas:
1. Studieintyg som visar att du är inskriven vid musikhögskola eller motsvarande.
2. Personbevis för att styrka att den sökande är svensk medborgare.
3. Notmaterial till ackompanjatör inför eventuell provspelning.

Inspelning av två verk/delar av verk av olika karaktär laddas upp i Box som finns på Musikhögskolans hemsida. Maximalt tio minuter. OBS! Inspelning i MP3-format döps med det ansökningsnummer du får vid ansökan.

En första bedömning och urval kommer att göras utifrån anonymiserat inspelat material.
Utvalda kallas via epost ca två veckor före provspelningen.

För studerande på gymnasienivå bifogas:
1. Studieintyg som visar att den sökande är studerande i sista årskursen i gymnasieskolan.
2. Personbevis.

Kallelse till provspelning utsändes till samtliga sökande.